Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Seminarijos vadovybė

Kun. Hans Friedrich Fischer CO
REKTORIUS

Gimiau 1946 metais katalikiškoje daugiavaikėje šeimoje Rytų Vokietijoje. Po vidurinės mokyklos studijavau slavistiką ir anglistiką Leipcigo universitete ir vienerius metus dirbau rusų ir anglų kalbų mokytoju. 1971 m. rugsėjo 1 d. įstojau į Leipcigo šv. Pilypo Nerio Oratoriją. Po teologijos studijų Erfurto seminarijoje 1978 m. balandžio 9 d. buvau įšventintas kunigu ir iki 1997 metų vasaros dirbau Leipcigo Šv. Mergelės Marijos parapijoje. Nuo 1982 iki 1998 buvau Leipcigo Oratorijos prepozitu. Leipcigo šv. Mikalojaus bažnyčioje buvau vienas iš organizatorių garsių maldų už taiką, kurios prisidėjo prie komunizmo žlugimo Rytų Vokietijoje. 1994 m. sausio 18 d. Würzburgo universiteto katalikų teologijos fakultete apgyniau disertaciją iš Bažnyčios istorijos ir įgijau teologijos daktaro laipsnį su įvertinimu „magna cum laude“. 1981-1990 m. buvau Vokietijos vyskupų konferencijos komisijos „Iustitia et Pax“ narys. Iki 1994 m. buvau „Renovabis“ fondo valdybos narys. 1997 m. vasario 1 d. buvau apdovanotas Gedimino ordinu, o 2002 m. liepos 4 d. man buvo suteikta Lietuvos pilietybė. Nuo 1994 m. dėstau Vilniaus kunigų seminarijoje. 1997-2001 m. buvau šios seminarijos Rektorius, 2002-2011 – studijų Prefektas. Nuo 2008 m vadovauju Vilniaus šv. Pilypo Nerio Oratorijai. Nuo 2015 m. antrą kartą buvau paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos Rektoriumi. Mano hobis yra menas, muzika, kelionės ir sportas.  

 

Kun. Saulius Bužauskas
Dvasios tėvas

Gimiau 1972 metais, Kauno raj., Garliavoje, čia baigiau vidurinę mokyklą. 1990 metais įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti žurnalistikos. Studijuodamas bendradarbiavau įvairiuose leidiniuose, rašydavau straipsnius, reportažus, imdavau interviu. Mėgau skaityti, lankyti teatrą, keliauti, stebėti gamtą, uogauti ir grybauti. 1996 metais gavau išsvajotą aukštojo mokslo diplomą, įstojau į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistro studijų programą. 1998 m. baigęs studijas dirbau Vilniaus universitete ir aktyviai įsijungiau į čia pat esančios, studentų ir dėstytojų lankomos Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios bendruomenės veiklą. Dalyvaudavau įvairių bendruomenės telkiamų būrelių veikloje, padėdavau ruošti liturgiją, vasaros stovyklas. Pašaukimas sekti Kristumi ir pasirinkti kunigo kelią pradėjo man pamažu ryškėti studijuojant Vilniaus universitete. Labiau subręsti ir perskaityti Viešpaties ženklus padėjo „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė, kuri draugystės ryšiais vienija žmones su protine negalia, jų tėvus ir draugus savanorius.

2001 metais įstojau į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją ir ją baigiau 2007 metais. Po studijų diakono tarnystę ėjau Vilniau arkikatedroje. 2008 metų balandžio 12 d. buvau pašventintas kunigu ir vikaro duoną valgiau Vilniaus arkikatedroje iki 2014 metų rugpjūčio mėnesio. 2014 metų rugpjūčio mėn. 26 d. buvau paskirtas Seminarijos dvasios tėvu.


Kun. Andžej Šuškevič
Vicerektorius

Gimiau 1977 metais Vilniuje. Nuo mažens patarnavau bažnyčioje, dalyvavau parapijos jaunimo veikloje. Troškimas siekti kunigystės atėjo ne akimirksniu, bet brendo palengva, tačiau baigdamas vidurinę mokyklą jau buvau tvirtai apsisprendęs stoti į kunigų seminariją.

Šešeri seminarijos metai buvo nuostabus laikas, skirtas tolimesniam savo pašaukimo atpažinimui ir teologinių žinių gilinimui. Jubiliejinių 2000-ųjų metų pavasarį buvau pašventintas diakonu ir paskirtas į Arkikatedrą bei Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo centrą atlikti diakono tarnystę. 2001-ųjų birželio 29 d. priėmiau kunigystės šventimus ir, likdamas Jaunimo centro sielovadininku, buvau paskirtas į Vilniaus šv. Ap. Petro ir Povilo parapiją. Po metų išvykau į Romą tęsti teologijos studijų Popiežiškame Laterano universitete. Grįžęs po studijų, buvau paskirtas Vilniaus Kalvarijų parapijos vikaru, o 2011 vasarą - šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi.


Kun. Valentinas Šiuša
Propedeutinio kurso vadovas

Gimiau 1956 m. vasario 14 d. Akmenės parapijoje. Vaikystė ir mokykliniai metai prabėgo kaime, pas senelius. Pašaukimą kunigystei pajutau dar vaikystėje, senelė mane jau pirmoką išmokė kalbėti rožinį, tą maldą pamėgau ir su ja nesiskiriu visą gyvenimą. Lankiau kaimo pradinę mokyklą, po to Akmenės vidurinę mokyklą, kurią baigiau 1974 m. Nors augau prie žibalinės lempos, bet labai mėgau daug skaityti ir mylėjau knygas, tad 1976 m. įstojau į Vilniaus kultūros mokyklą, bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Ją baigęs ir padirbėjęs Telšiuose, grįžau į Vilnių neakivaizdinėms bibliotekininkystės studijoms Vilniaus universitete. Lankydavausi šv. Mikalojaus bažnyčioje, kurios tuometinis klebonas Juozapas Tunaitis mane patraukė savo žmogiškumu, pamaldumu, gerumu. Jo pavyzdys paskatino mane galutinai apsispręsti už kunigystę.

Kelias į seminariją buvo ilgas ir nelengvas, nes apie mano ketinimus eiti kunigystės keliu sužinojo ir sovietinis saugumas. Tik prasidėjus Sovietų Sąjungoje persitvarkymo laikotarpiui 1984 metais pavyko įstoti į Kauno Kunigų seminariją. Ja baigiau ir buvau kunigu įšventintas 1989 m. gegužės mėn. Vilniaus Arkikatedroje arkivyskupo Julijono Steponavičiaus. Tai buvo pirmieji kunigystės šventimai ką tik tikintiesiems grąžintoje katedroje.

Per 25 kunigystės metus teko padirbėti 8 parapijose ir aptarnauti dar 10 parapijų arba koplyčių. Paskutiniuosius 4 metus dirbau Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijoje. Atšventęs Dievo Apvaizdos bažnyčios 100 – o metų jubiliejų ir padėkojęs Dievui už sidabrinį Kunigystės jubiliejų, grįžtu į seminariją, kadangi 2014 metų vasarą Vilniaus arkivyskupo esu paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovu.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį