Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Seminarijos vadovybė

Kun. Andžej Šuškevič
REKTORIUS

Gimiau 1977 metais Vilniuje. Nuo mažens patarnavau bažnyčioje, dalyvavau parapijos jaunimo veikloje. Troškimas siekti kunigystės atėjo ne akimirksniu, bet brendo palengva, tačiau baigdamas vidurinę mokyklą jau buvau tvirtai apsisprendęs stoti į kunigų seminariją.

Šešeri seminarijos metai buvo nuostabus laikas, skirtas tolimesniam savo pašaukimo atpažinimui ir teologinių žinių gilinimui. Jubiliejinių 2000-ųjų metų pavasarį buvau pašventintas diakonu ir paskirtas į Arkikatedrą bei Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo centrą atlikti diakono tarnystę. 2001-ųjų birželio 29 d. priėmiau kunigystės šventimus ir, likdamas Jaunimo centro sielovadininku, buvau paskirtas į Vilniaus šv. Ap. Petro ir Povilo parapiją. Po metų išvykau į Romą tęsti teologijos studijų Popiežiškame Laterano universitete. Grįžęs po studijų, pradėjau sielovadinę tarnystę Vilniaus Kalvarijų parapijoje. 2011 metų vasarą buvau paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi, o 2018 metų vasarą - Rektoriumi.

 

Kun. dr. Mindaugas Ragaišis
Vicerektorius

Br. dr. Marek Adam Dettlaff OFMConv
Dvasios tėvas

Gimė 1967 10 19 Pucke, Lenkijoje. Pranciškonas, 1993 m. įšventintas kunigu. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų vienuolyno gvardijonas, bažnyčios rektorius. Nuo 2004 m. Vilniaus vyskupijoje vykdo egzorcisto tarnystę. Dvasinių knygų serijos „Dvasinė kova“ ir istorinių knygų serijos „Studia Franciscana Lithuanica“ iniciatorius, parašęs daug istorinių straipsnių ir išleidęs monografiją apie Pranciškonų vienuolyno veiklą Vilniuje. Vilniaus kultūros ir dvasingumo centre organizuoja įvairius kultūrinius ir dvasinius projektus. 2016–2017 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė Bažnyčios istoriją. 2018 metų birželio mėn. 13 d. paskirtas Seminarijos dvasios tėvu.

Kun. Marius Žitkauskas
Dvasios tėvas

Gimiau Dzūkijoje, Alytaus mieste, 1978 m. vasario 13 d. Esu trečias vaikas šeimoje. Turiu du vyresnius brolius ir metais jaunesnę seserį. Mano šeima yra katalikiška. Tėvų dėka sekmadienio šventimas ir kitos katalikiškos tradicijos nuo pat mažens tapo įgūdžiu. Sulaukęs pilnametystės atradau gyvą ryšį su Kristumi ir tos tradicijos tapo asmeninio santykio su Jėzumi patirtis bei išraiška. 2000 m. baigiau VGTU. Tais pačiais metais vienoje piligriminėje kelionėje Viešpats davė aiškiai suprasti, kad kviečia mane kunigystėn. Pusė metų nenorėjau šios dovanos priimti, turėjau savų planų, galynėjausi su Viešpaties valia kol pasidaviau, apsisprendžiau kunigystei ir nurimęs 2001 m. įstojau į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. priėmiau diakono šventimus ir buvau paskirtas tarnauti Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje. Tuo pačiu metu ėjau sielovadininko pareigas Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo centre. Po metų, balandžio 12 d., priėmęs kunigystės šventimus, toliau tęsiau ankstesnes tarnystes. 2011 m. gavau paskyrimą į Vilniaus arkikatedrą, kurioje šešis metus valgiau vikaro duoną 🙂 2017 m., ieškodamas tvarios kunigiškos bendrystės, įstojau į Šv. Pilypo Nerio Oratoriją Vilniuje. Nuo tų pačių metų liepos mėn. esu Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras ir akademinės sielovados bendradarbis. 2018 m. esu paskirtas būti antruoju Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvu ir einu ankstesnes pareigas.


Kun. Valentinas Šiuša
Propedeutinio kurso vadovas

Gimiau 1956 m. vasario 14 d. Akmenės parapijoje. Vaikystė ir mokykliniai metai prabėgo kaime, pas senelius. Pašaukimą kunigystei pajutau dar vaikystėje, senelė mane jau pirmoką išmokė kalbėti rožinį, tą maldą pamėgau ir su ja nesiskiriu visą gyvenimą. Lankiau kaimo pradinę mokyklą, po to Akmenės vidurinę mokyklą, kurią baigiau 1974 m. Nors augau prie žibalinės lempos, bet labai mėgau daug skaityti ir mylėjau knygas, tad 1976 m. įstojau į Vilniaus kultūros mokyklą, bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Ją baigęs ir padirbėjęs Telšiuose, grįžau į Vilnių neakivaizdinėms bibliotekininkystės studijoms Vilniaus universitete. Lankydavausi šv. Mikalojaus bažnyčioje, kurios tuometinis klebonas Juozapas Tunaitis mane patraukė savo žmogiškumu, pamaldumu, gerumu. Jo pavyzdys paskatino mane galutinai apsispręsti už kunigystę.

Kelias į seminariją buvo ilgas ir nelengvas, nes apie mano ketinimus eiti kunigystės keliu sužinojo ir sovietinis saugumas. Tik prasidėjus Sovietų Sąjungoje persitvarkymo laikotarpiui 1984 metais pavyko įstoti į Kauno Kunigų seminariją. Ja baigiau ir buvau kunigu įšventintas 1989 m. gegužės mėn. Vilniaus Arkikatedroje arkivyskupo Julijono Steponavičiaus. Tai buvo pirmieji kunigystės šventimai ką tik tikintiesiems grąžintoje katedroje.

Per 25 kunigystės metus teko padirbėti 8 parapijose ir aptarnauti dar 10 parapijų arba koplyčių. Paskutiniuosius 4 metus dirbau Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijoje. Atšventęs Dievo Apvaizdos bažnyčios 100 – o metų jubiliejų ir padėkojęs Dievui už sidabrinį Kunigystės jubiliejų, grįžtu į seminariją, kadangi 2014 metų vasarą Vilniaus arkivyskupo esu paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovu.

Kun. Gabrielius Satkauskas
Propedeutinio kurso ugdytojas

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį