Propedeutinis  •  Kalendorius  •  Dienotvarkė  •  Maldos gyvenimas  •  Studijos  •  Pastoracija  •  Laisvalaikis
 
     
 

Pastoracija

Popiežiaus Jono Pauliaus apaštaliniame paraginime Pastores dabo vobis teigiama, kad viso kandidatų į kunigus ugdymo tikslas yra parengti juos būti tikrais sielų ganytojais pagal Kristaus – Gerojo Ganytojo – pavyzdį (plg. PDV 57). Būsimieji kunigai ruošiasi būti siunčiami į Viešpaties vynuogyną, pas įvairiausių luomų, išsilavinimo, amžiaus ir socialinės padėties žmones, kad jiems skelbtų Evangeliją, krikštytų juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios bei mokytų laikytis visko, ką Viešpats Jėzus Kristus yra įsakęs (plg. Mt 28, 19–20). Todėl sielovadinis pasirengimas yra labai svarbi seminarijos ugdymo dalis.

Mūsų seminarijoje pastoracinis ugdymas pirmiausia vykdomas įtraukiant į intelektinio ugdymo programą paskaitas, tiesiogiai susijusias su pastoracine Bažnyčios veikla, tokias kaip pastoracinė teologija, pastoracinė psichologija, katechetika. Taip pat seminarijoje dėstomi dalykai, pravartūs sielovados darbe: psichologija, sociologija.

 Sekmadienį parapijoje

Pastoraciniam ugdymui itin reikšminga pastoracinė praktika. Didžiausią jos dalį užima liturginė-pastoracinė praktika parapijose, kuriai klierikai skiriami mokslo metų sekmadieniais, taip pat Didžiąją savaitę ir vieną vasaros mėnesį. Seminaristai ne tik patarnauja Šv. Mišių metu, skaito Šv. Rašto skaitinius, padeda dalyti Šv. Komuniją, bet ir turi galimybę susipažinti su pastoracine tos parapijos veikla, dažnai patys veda katechezes vaikams, jaunimui ar suaugusiems, gali „iš arti“ išvysti kasdienį kunigo gyvenimą ir pamėginti praktiškai pritaikyti seminarijoje įgyjamas žinias.

 Piligriminis žygis į Trakus

Nemažą praktikos dalį sudaro dalyvavimas stovyklose ir piligriminėse kelionėse. Vieną vasaros mėnesį klierikai praleidžia įvairiose vaikų ir jaunimo stovyklose, dažnai patys būna tų stovyklų organizatoriai. Taip pat ir per mokslo metus kai kurie klierikai skiriami į savaitgaliais jėzuitų organizuojamas stovyklas. Stovyklose klierikai išmoksta komandinio darbo pagrindų, įvairių darbo su vaikais ir jaunimu metodų, dažnai būna atsakingi už religinę stovyklų programą.

 Sekmadienį ligoninėje

Daug svarbos teikiama ir įvairioms socialinės tarnystės arba ypatingos pastoracijos patirtims. I kurso ir kai kurie aukštesnių kursų klierikai mokslo metų sekmadieniais skiriami į ligonines, kur vaikšto po palatas, kalbasi su ligoniais, surašo norinčius priimti ligonių sakramentus, patys neša jiems Šv. Komuniją.

 Sekmadienį ligoninėje

Dar viena socialinė sekmadienių praktikos vieta yra „Caritas“ dienos centras, kur klierikai turi progą susitikti su gyvenimo sunkumus išgyvenančiais vaikais, veda jiems katechezes, juos globoja. Maždaug nuo lapkričio iki balandžio klierikai vakarais eina pagelbėti į „Caritas“ nakvynės namus, kur padeda gaminti valgį, tvarkytis ir turi galimybę savotiškai „prisiliesti“ prie visuomenės skurdo, pabendrauti su namų netekusiais žmonėmis. Kai kurie klierikai vasaros praktikai renkasi dalyvavimą įvairių socialinių centrų organizuojamose vasaros stovyklose. Per mokslo metus klierikai savo laisvu laiku gali ir savanoriškai rinktis kokią nors veiklą, talkina įvairiuose socialiniuose centruose.

 Evangelizacija

Ketverius mokslo metus (nuo 2003 iki 2007) veikė seminarijos evangelizacinė komanda. Ji buvo sudaroma iš kelių seminarijos klierikų ir globojama vieno iš seminarijos kunigų. Parengusi keletą evangelizacijos programų, mokslo metų sekmadieniais ji važinėdavo po įvairias parapijas ar krikščioniškas bendruomenes, dalyvaudavo Mišiose ir po jų susitikdavo su visa parapijos bendruomene arba jos dalimi. Per savo gyvavimo laiką ši komanda aplankė ne vieną dešimtį įvairių parapijų Vilniaus, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijose.

 Vasaros stovykloje

Susipažinti su tikybos mokytojų darbu yra skirta katechetinė praktika mokyklose, kurią atlieka 5 kurso klierikai II mokslo metų semestre. Jie kartą per savaitę eina į mokyklas, stebi ir vertina kitų mokytojų vedamas pamokas, paskui turi galimybę patys pravesti pamoką bei pritaikyti per katechetikos paskaitą įgytas žinias.  

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį