Liudijimai  •  Maldos  •  Informacija stojantiems  •  Nuorodos
 
     
 

Maldos už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą

Į Tave, Marija, nuolanki Aukščiausiojo tarnaite,
Kuri pažinai jaunos širdies sumišimą
Amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje,
Su pasitikėjimu težvelgia trečiojo tūkstantmečio jaunuoliai.
Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą
Savo gyvenimą padaryti visiška dovana Dievo garbei.
Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį
Ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo Karalystei
Save išpildome pagal dieviškąjį planą
Ir gyvenimas tampa šlovės giesme Švenčiausiajai Trejybei.

Iš popiežiaus Jono Pauliaus II 2003 metų maldos už pašaukimus

Tėve, pažadink tarp krikščionių
gausių ir šventų pašaukimų į kunigystę,
kurie palaikytų gyvą tikėjimą
ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzaus atminimą,
skelbdami jo Žodį ir teikdami sakramentus,
kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius.
Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų,
rūpestingai ir uoliai saugančių Eucharistiją,
iškiliausios Kristaus dovanos sakramentą
pasaulio atpirkimui.
Pašauk tavo gailestingumo tarnautojų,
kurie per Sutaikinimo sakramentą
skleistų tavo atleidimo džiaugsmą.
Tėve, padaryk, kad Bažnyčia su džiaugsmu priimtų
gausius tavo Sūnaus Dvasios įkvėpimus
ir klusniai priimdama jo pamokymus
rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą
bei pašvęstąjį gyvenimą.
Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams,
pašvęstiesiems asmenims ir visiems pakrikštytiesiems Kristuje,
kad ištikimai vykdytų savo misiją tarnaudami Evangelijai.
To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Marija, Apaštalų Karaliene, melski už mus!

Benedikto XVI malda 43-osios pasaulinės maldų už pašaukimus dienos proga (2006 m.)

Ieškančiojo savo pašaukimo malda

Dieve, kuris iš savo beribės meilės padovanojai man gyvenimą, Tu trokšti, kad būčiau laimingas. Pasakyk man, ką aš turiu daryti? Kokį kelią turiu pasirinkti? Suteik man drąsos nebijoti plačiai atverti tau duris. Paimk mane už rankos, vesk mane, būk mano kelias ir šviesa. Leisk man suprasti, kokį žingsnį turiu žengti savo laimės link.

Viešpatie, savo gyvenimą atiduodu į tavo rankas. Kreipk mane ten, kur tu nori, kad eičiau.

Malda sukurta Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikų

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį