Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Bibliotekos vartotojų aptarnavimo ir Tarpbibliotekinio abonemento taisyklės

VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS

Bibliotekos skaitykloje

I. Bendroji dalis

 1. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos biblioteka (toliau - biblioteka) yra Seminarijos padalinys. 
 2.  Biblioteka dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bibliotekų įstatymu, Rektoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.
 3. Bibliotekos fondai yra Seminarijos nuosavybė.
 4. Bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklės nustato bendrąją vartotojų aptarnavimo tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę.
 5. Teise naudotis biblioteka turi visi Seminarijos klierikai, dėstytojai, darbuotojai, kunigai, Vilniaus arkivyskupijos kurijos, Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei kitų Lietuvos bažnytinių institucijų darbuotojai.
 6. Naudotis dokumentais tik Seminarijos skaitykloje turi teisę visų aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai, moksleiviai ir visi kiti Lietuvos piliečiai, kurie reikiamos filosofinės-teologinės literatūros negali gauti kitose bibliotekose. 
 7. Biblioteka garantuoja kiekvienam vartotojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą. Nesant bibliotekoje reikiamo leidinio, vartotojui suteikiama teisė jį pasiskolinti iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA). 
 8. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

II. Vartotojų registravimo ir aptarnavimo tvarka

 1. Asmenys, norintys naudotis bibliotekos paslaugomis, privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, besimokantys – ir studento ar moksleivio pažymėjimą.
 2. Vartotojai privalo susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis.
 3. Leidinius iš bibliotekos fondų galima užsakyti žodžiu, o taip pat vykdant paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge arba internetu.
 4. Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas:
  • Gauti dokumentus į namus turi teisę tik seminarijos bendruomenės nariai, Vilniaus arkivyskupijos kurijos darbuotojai ir kunigai, Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei kitų bažnytinių institucijų tarnautojai;
  • Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai, moksleiviai ir visi kiti asmenys gali naudotis bibliotekos paslaugomis, tačiau jiems spaudiniai ir kiti dokumentai į namus neišduodami. Išimtinais atvejais šios kategorijos skaitytojams ne ilgiau kaip 7 dienoms gali būti išduodami į namus dokumentai (jei tai nėra paskutinis egzempliorius, reta arba itin vertinga knyga), už juos palikus piniginį užstatą, kuris yra ne mažesnis už išduodamo dokumento rinkos kainą. Piniginis užstatas yra grąžinamas vartotojui, jam sugrąžinus į biblioteką knygą;
  • Dokumentai vartotojams išduodami į namus nuo 1 savaitės iki 6 mėnesių, atsižvelgiant į dokumento egzemplioriškumą ir paklausumą;
  • Leidinių studentams ir dėstytojams kiekis neribojamas (bet ne daugiau kaip po vieną to paties pavadinimo egzempliorių);
  • Dokumentų, skaitomų skaitykloje, skaičius neribojamas;
  • Paskutinis arba vienintelis dokumentų egzempliorius išduodamas tik skaityti vietoje;
  • Pasibaigus mokslo metams, visus paimtus dokumentus seminarijos studentai ir dėstytojai privalo grąžinti į biblioteką; • Esant reikalui, vartotojas turi teisę pratęsti naudojimosi dokumentais terminą, jeigu tų dokumentų nepageidauja kiti vartotojai. Tai galima padaryti atėjus į biblioteką, telefonu arba elektroniniu paštu;
  • Išsinešti leidinius iš skaityklos į kitas patalpas galima tik skaityklos darbuotojui leidus. 
 5. Į namus neišduodama:
  • Retos ir itin vertingos knygos bei kiti dokumentai;
  • Paskutinis knygų ir kitų dokumentų egzempliorius;
  • Knygos ir kiti dokumentai, gauti per TBA;
  • Nepublikuoti mokslo darbai;
  • Laikraščiai ir įrišti žurnalų komplektai.

III. Vartotojų teisės ir atsakomybė

 1. Vartotojai turi teisę:
  • Naudotis visų bibliotekos padalinių fonduose saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais;
  • Naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu, duomenų bazėmis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
  • Užsisakyti bibliotekoje nesančius spaudinius per TBA iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų;
  • Gauti išsamią informaciją apie bibliotekoje teikiamas paslaugas;
  • Pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu;
  • Pareikšti savo nuomonę apie biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu arba raštu.
 2. Vartotojams draudžiama:
  • Plėšyti ar kitaip gadinti spaudinius ir kitus dokumentus, žaloti bibliotekos įrangą ir inventorių, kompiuterius, kompiuterinę įrangą, kopijavimo aparatus, garso ir vaizdo aparatūrą.
  • Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą.
  • Keisti nustatytą atvirųjų fondų tvarką.
  • Triukšmauti skaitykloje.
  • Skaitykloje naudotis mobilaus ryšio telefonais.
  • Eiti į tarnybines patalpas.
 3. Vartotojai privalo:
  • Paltus, striukes, apsiaustus palikti rūbinėje.
  • Tausoti ir saugoti bibliotekos įrangą, inventorių ir spaudinius, jų nebraukyti, nelankstyti, neplėšyti lapų, neišsinešti be leidimo spaudinių bei kitų dokumentų.
  • Bibliotekos kompiuterius naudoti tik pagal jų paskirtį.
  • Gavus spaudinį patikrinti, ar nėra jame defektų. Apie pastebėtus trūkumus informuoti bibliotekos darbuotoją. To nepadarius, už spaudinio ar kito dokumento sugadinimą atsako paskutinis juo naudojęsis skaitytojas.
  • Dėl kokių nors priežasčių nutraukus studijas, atsiskaityti su biblioteka.
 4. Vartotojų atsakomybė:
  • Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba pateikti kokybišką dokumento kopiją, jeigu dokumento nesaugoja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, arba grąžinti lygiavertį iš bibliotekai reikalingų knygų sąrašo, kurį pateikia bibliotekos darbuotojas, arba atlyginti jo rinkos kainą.
  • Už grąžintą to paties pavadinimo leidinį, bet kitu inventoriniu numeriu atsakyti kaip už pamestą.
  • Vartotojas, pažeidęs šias taisykles, gali būti įspėtas žodžiu arba raštu. Nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, terminuotai arba visam laikui atimama teisė naudotis biblioteka. Apie netinkamą Seminarijos studentų elgesį informuojama Seminarijos vadovybė.

VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOS BIBLIOTEKOS TARPBIBLIOTEKINIO ABONEMENTO (TBA)TAISYKLĖS

I. Knygų ir kitų dokumentų skolinimasis per TBA iš kitų bibliotekų

 1. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bibliotekos (toliau – bibliotekos) skaitytojai turi teisę naudotis TBA paslaugomis.
 2. Jeigu bibliotekos fonduose reikiamos knygos ar dokumento nėra, skaitytojai gali juos užsisakyti iš kitų bibliotekų per TBA.
 3. Skaitytojas, norėdamas užsakyti knygą ar dokumentą, su prašymu kreipiasi į bibliotekos darbuotoją.
 4. Iš kitų bibliotekų paskolinti dokumentų originalai skaitytojams į namus neišduodami, juos galima skaityti tik bibliotekos skaitykloje.
 5. Dokumentų grąžinimo terminus nustato dokumentus skolinanti biblioteka.
 6. Už TBA paslaugas moka skaitytojas asmeniškai:
  • Už kopijas ( jų kainas nustato kopijas siunčianti biblioteka);
  • Knygų ir kitų dokumentų skolinimo mokestį ( jei jo reikalauja skolinanti biblioteka);
  • Pašto išlaidas, susijusias su dokumento persiuntimu;
  • Už sugadintą ar pamestą per TBA gautą knygą ar dokumentą skaitytojas privalo sumokėti tokią kainą, kokią nustato jį paskolinusi biblioteka;
  • Skaitytojams pasižadėjus ir nesumokėjus nustatytų mokesčių, suma išskaičiuojama iš atlyginimo/ stipendijos arba išieškoma pagal LR galiojančius įstatymus.
 7. Skaitytojai, nesilaikantys šių taisyklių, netenka teisės naudotis TBA.

II. Knygų ir kitų dokumentų skolinimas per TBA kitoms bibliotekoms

 1. Seminarijos biblioteka pati sprendžia, kokius dokumentus ir kuriam laikui gali skolinti kitoms bibliotekoms.
 2. Knygos Lietuvos bibliotekoms skolinamos nemokamai, tačiau jas užsakiusi biblioteka sumoka pašto išlaidas.
 3. Siunčiant Lietuvos bibliotekoms straipsnių kopijas, vieno puslapio kopijos kaina nustatoma pagal seminarijos bibliotekoje galiojančius įkainius ir pridedamos pašto išlaidos.
 4. Dokumentų persiuntimo išlaidos skaičiuojamos pagal Lietuvoje galiojančius pašto įkainius.

Taisyklės Katalogai Lietuvos duomenų bazės Atvirosios prieigos ištekliai

 
 
  toliau į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai Biblioteka Į titulinį puslapį